Mariner of the Seas (マリナー・オブ・ザ・シーズ) | 京都舞鶴港

Mariner of the Seas (マリナー・オブ・ザ・シーズ)

 • 総トン数(t)
 • 138,279 トン
 • 全長(m)
 • 311.12 m
 • 全幅(m)
 • 38.60 m
 • 乗客定員数(名)
 • 3,114 名
 • 乗組員数(名)
 • 1,185 名
 • 就航年月
 • 2003年11月
 • 船籍
 • バハマ
 • 特徴
 • 京都舞鶴港への初寄港は、2015年9月10日。